Statut Fundacji Rafała Trzaskowskiego

Tekst jednolity, uwzględniający zmiany na podstawie uchwały o zmianie Statutu z dnia 2 września 2020 roku.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Rafała Trzaskowskiego, zwana dalej „Fundacją„, ustanowiona przez Rafała Trzaskowskiego, zwanego dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe, oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. zasypywanie podziałów społecznych,
 2. promocja dialogu, integracji i współpracy różnych grup społecznych i politycznych,
 3. wsparcie słabszych, wykluczonych i zapomnianych grup społecznych,
 4. zmiana standardów funkcjonowania w polskiej polityce,
 5. promocja idei większej otwartości, transparentności i przejrzystych, bardziej demokratycznych mechanizmów wewnętrznej rywalizacji w polskich partiach politycznych,
 6. wzmocnienie organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i branżowych,
 7. wsparcie organizacji pozarządowych i niezależnych instytucji,
 8. promowanie idei większego zaangażowanie ludzi w działanie władz lokalnych i krajowych,
 9. edukacja obywatelska i zmiana postaw społecznych,
 10. angażowanie ludzi do działania w strukturach samorządu lokalnego, w organizacjach pozarządowych, niezależnych instytucjach, korporacjach zawodowych i samorządowych.
 11. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów, wystaw, konferencji oraz kongresów i innych wydarzeń na tematy związane z celami Fundacji,
  • działalność badawczą, naukową, edukacyjną i wydawniczą w zakresie celów Fundacji,
  • nawiązywanie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami, środowiskami i organizacjami realizującymi cele tożsame lub podobne jak cele Fundacji, w tym również z właściwymi jednostkami władz rządowych i samorządowych,
  • przygotowywanie i organizowanie zbiórek publicznych i akcji charytatywnych na rzecz realizacji celów Fundacji.
 2. Wszystkie wymienione sposoby realizacji celów Fundacji mają charakter niedochodowy.
 3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie władz państwowych w spełnianiu ich ustawowych obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500,- zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację.

§ 8

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  • darowizn, spadków, zapisów;
  • dotacji i subwencji osób prawnych;
  • dochodów ze zbiórek;
  • aukcji internetowych,
  • dochodów z majątku Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na dowolną realizację jej celu, wybraną przez Fundację, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Zarząd

§ 9

 1. Zarząd jest jednoosobowy lub wieloosobowy.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Zarząd powołuje Fundator, wskazując także Prezesa Zarządu.

§ 10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • sprawowanie zarządu nad mieniem Fundacji,
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • uchwalanie planów działania oraz planów finansowych Fundacji,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
  • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją – z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2 pkt 1) niniejszego Statutu,
  • podejmowanie decyzji o tworzeniu, przekształceniu lub znoszeniu jednostek organizacyjnych Fundacji – z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2 pkt 2) niniejszego Statutu,
  • powoływanie i odwoływanie likwidatora lub likwidatorów Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora.

§ 11

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zgoda Fundatora jest wymagana dla podjęcia przez Zarząd następujących decyzji:
  • o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
  • o utworzeniu, przekształceniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej Fundacji.

§ 12

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.
 2. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu, Fundację reprezentuje Fundator.

Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Decyzja o zmianie Statutu należy do kompetencji Fundatora.
 2. Fundacja ulega likwidacji na mocy decyzji Fundatora w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, podmiotom lub organizacjom, wskazanym przez Fundatora, których działalność odpowiada celom Fundacji.
 4. W przypadku śmierci Fundatora, w jego miejsce wstępują jego spadkobiercy. W przypadku wielości spadkobierców, ich decyzje zapadać będą w formie uchwał, podejmowanych większością głosów liczonych wg udziałów w spadku, a w razie równej liczby głosów decydować będzie głos najstarszego z nich.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rafał Trzaskowski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności