Polityka prywatności

§ 1​

Polityka prywatności, zawiera informacje o celach i sposobach, a także zasadach przetwarzania przez Fundację Rafała Trzaskowskiego, zwaną dalej „Fundacją”, danych osobowych osób, w szczególności danych osób odwiedzających stronę internetową Fundacji lub korzystających z jej serwisów internetowych.

§ 2

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rafała Trzaskowskiego z siedzibą przy ul. Melomanów 10 lok. 4, 00-712 Warszawa, NIP 521-390-8200, REGON 38713573400000, KRS 0000859302, zwana dalej także „Administratorem”.

§ 3

Z Administratorem można się kontaktować:
 • na adres e-mail: administrator@fundacjart.org

§ 4

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje które, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane w celu zidentyfikowania żyjącej osoby (fizycznej), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)—dalej zwane „RODO”. Do danych osobowych zaliczane są w szczególności takie dane jak: imię i nazwisko, numery identyfikacyjne, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy.

§ 5

W celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych treści oferowanych w ramach Serwisów Fundacji niezbędne jest podanie danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z jej serwisów internetowych i powiązanych z nimi e-usług, w tym platformy płatności elektronicznych, przeznaczonej dla osób wspierających Fundację finansowo, w postaci wypełnienia elektronicznego formularza.

§ 6

Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
 • poprzez adres e-mail: iod@fundacjart.org.
 • pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

§ 7

Administrator prowadzi serwisy internetowe pod adresami ruchwspolnapolska.pl i startujemyzruchem.pl, zwane dalej także „Serwisem” i jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Administrator może zlecić niektóre czynności związane z przetwarzaniem danych innemu podmiotowi, o którym mowa w ustępie 17 pkt a. poniżej, na mocy odrębnych umów.

§ 9

Użytkownik Serwisu, zwany dalej „Użytkownikiem”, odwiedzając lub korzystając z Serwisu lub powiązanych z nim usług, przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu przez Administratora na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

§ 10

Użytkownikom Serwisu zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania w Serwisie treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści:
 • naruszających prawa i dobra osób trzecich,
 • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
 • propagujących pornografię, przemoc.

Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

§ 11

Dane osobowe pozyskiwane są:
 • bezpośrednio od Użytkownika—czyli podczas rejestracji. Podanie danych jest wymagane w celu korzystania z części serwisu dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników, brak podania spowoduje, że rejestracja Użytkownika nie będzie możliwa, a co za tym idzie Użytkownik nie będzie posiadał informacji przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 • z formularzy kontaktowych oraz z e-maili, które są przesyłane Fundacji,
 • część danych jest zapisywanych automatycznie przez serwery podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Serwery automatycznie zapisują takie dane, takie jak:
  • czas wysłania odpowiedzi przez serwer,
  • adres IP urządzenia Użytkownika,
  • żądanie Użytkownika (adres strony, na którą wszedł użytkownik),
  • adres „referer link” w przypadku gdy przejście na stronę portalu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) użytkownika,
  • informacje o wersji systemu operacyjnego użytkownika,
  • pliki cookies.
Fundacja korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies, która stanowi integralną część Polityki prywatności. Kliknij tutaj w celu zapoznania się z Polityką Cookies.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

§ 12

Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celach oraz na podstawach wskazanych poniżej.

Osoby rejestrujące się na stronie Fundacji

Jakie dane przetwarzamy?

Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość. Dane zawarte w plikach Cookies zgodnie z informacjami https://ruchwspolnapolska.pl/polityka-prywatnosci/

 

Cel i podstawa przetwarzania

W celu założenia konta, a następnie przesyłania materiałów informacyjnych i promujących działalność Fundacji, takich jak np. newsletter elektroniczny oraz w celu prowadzenia badań opinii, podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest zgoda wyrażona przez Użytkownika podczas rejestracji, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera lub innych materiałów informacyjnych i promocyjnych klikając na link na dole e-maila zawierającego newsletter lub inne materiały przesłane przez Fundację.

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora—jeżeli dotyczy

 1. Zapewnienie, że wszystkie formy działalności Fundacji są prowadzone zgodnie z prawem.
 2. Poprawa i rozwój prowadzonej przez Fundację działalności oraz Serwisu.
 3. Udzielanie odpowiedzi osobom rejestrującym się np. na temat działalności Fundacji.
 4. Umożliwienie Fundacji ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Okres przetwarzania danych

Do momentu wycofania zgody lub do czasu wniesienia żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Fundację.

Zarejestrowani Użytkownicy

Jakie dane przetwarzamy?

Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość podane podczas rejestracji. Dane zawarte w plikach Cookies zgodnie z informacjami https://ruchwspolnapolska.pl/polityka-prywatnosci/

 

Cel i podstawa przetwarzania

W celu przesyłania materiałów informacyjnych i promujących działalność Fundacji, takich jak np. newsletter elektroniczny oraz w celu prowadzenia badań opinii, podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest zgoda wyrażona przez Użytkownika podczas rejestracji, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera lub innych materiałów informacyjnych i promocyjnych klikając na link na dole e-maila zawierającego newsletter lub inne materiały przesłane przez Fundację.

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora—jeżeli dotyczy

 1. Zapewnienie, że wszystkie formy działalności Fundacji są prowadzone zgodnie z prawem.
 2. Poprawa i rozwój prowadzonej przez Fundację działalności oraz Serwisu.
 3. Udzielanie odpowiedzi na zadane pytania np. na temat działalności Fundacji.
 4. Umożliwienie Fundacji ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Okres przetwarzania danych

Do momentu wycofania zgody lub do czasu wniesienia żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Fundację.

Osoby odwiedzające serwisy internetowe prowadzone przez Fundację

Jakie dane przetwarzamy?

Dane zawarte w plikach Cookies zgodnie z informacjami https://ruchwspolnapolska.pl/polityka-prywatnosci/

 

Cel i podstawa przetwarzania

Dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację—wskazanych w kolumnie obok.

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora—jeżeli dotyczy

 1. Poprawa i rozwój prowadzonej przez Fundację działalności oraz Serwisu
 2. Prowadzenie działań statystycznych i analitycznych.
 3. Umożliwienie Fundacji ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez 5 lat. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Fundację.

Osoby kontaktujące się w różnych sprawach z Fundacją

Jakie dane przetwarzamy?

Dane podane w formularzach (w szczególności dane kontaktowe, imię, nazwisko) Dane zawarte w plikach Cookies zgodnie z informacjami https://ruchwspolnapolska.pl/polityka-prywatnosci/

 

Cel i podstawa przetwarzania

W celu umożliwienia udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytanie lub udzielenia odpowiedzi na inne zgłoszenia np. związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, a także w celu zapewnienia rozliczalności naszych działań i obrony przed roszczeniami lub umożliwienia nam dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora—czyli Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora—jeżeli dotyczy

 1. Udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania, wnioski np. na temat działalności Fundacji.
 2. Zapewnienie, że wszystkie formy działalności Fundacji są prowadzone zgodnie z prawem
 3. Poprawa i rozwój prowadzonej przez Fundację działalności oraz Serwisu
 4. Umożliwienie Fundacji ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przez 5 lat. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Fundację.

§ 13

Administrator, w celu m. in. prowadzenia badań, sondaży oraz kierowania informacji dopasowanych do zainteresowań Użytkowników, może przetwarzać następujące rodzaje danych Użytkownika:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • miejscowość zamieszkania z kodem pocztowym,
 • sytuacja rodzinna (stan cywilny, dzieci, ich wiek),
 • sytuacja ekonomiczna,
 • wykształcenie,
 • zawód
 • zainteresowania,
 • ocena sytuacji w Polsce,
 • poglądy polityczne.

§ 14

Fundacja stara się jak najlepiej chronić dane osobowe, w tym celu Fundacja wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, aby zapewnić dostępność, poufność i integralność przetwarzanych danych. Do w/w środków należą m.in. opracowanie i wdrożenie w Fundacji odpowiednich Polityk dotyczących ochrony danych osobowych, wykorzystywanie przez Fundację technicznych systemów zabezpieczeń takich jak: zapory firewall, szyfrowanie, stosowanie haseł, programy antywirusowe.

§ 15

Fundacja przechowuje i przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym, jeżeli w odniesieniu do określonego rodzaju danych osobowych cel został zrealizowany, a przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie zobowiązują Fundacji do dalszego przetwarzania danych, Fundacja usunie takie dane lub dokona ich anonimizacji. Przetwarzanie danych przez Fundację może ulec przedłużeniu, jeżeli takie przetwarzanie danych będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Fundację.

§ 16

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, ani do organizacji międzynarodowych (za wyjątkiem przypadków, o których mowa w Polityce Cookies).

§ 17

Odbiorcami danych osobowych, osób, których dane są przetwarzane przez Fundacje mogą być:
 • Zewnętrzni dostawcy świadczący usługi na rzecz Fundacji (np. dostawcy zapewniający infrastrukturę i usługi IT, podmioty zapewniające obsługę darczyńców i beneficjentów Fundacji oraz osób z nią współpracujących, podmioty, które na zlecenie Fundacji przetwarzają dane w celu prowadzenia badań i analiz związanych ze środowiskami, w których działa lub może działać Fundacja, podmioty zapewniające obsługę finansowo—księgową (w tym bankową), obsługę prawną, działalność pocztową i kurierską. Do wskazanych tu podmiotów będą przekazywane wyłącznie dane konieczne do wykonania zleconych im przez Fundację prac lub usług. Podmioty te mają obowiązek przestrzegać wytycznych Fundacji oraz obowiązujących umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innych umów zawartych pomiędzy Fundacją a jej dostawcami, a także muszą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przekazywanych im danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców danych są zawarte w klauzulach informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 • Organy administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, sądy oraz inne organy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację

§ 18

Na zasadach określonych w art. 15 RODO („prawo dostępu do danych”), osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację ma prawo do:
 • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz uzyskania wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych jej dotyczących,
 • otrzymania kopii przetwarzanych danych.

§ 19

Na zasadach określonych w art. 16 RODO, osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację ma prawo żądania od Fundacji, jako Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych („prawo do sprostowania”), które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

§ 20

Na zasadach określonych w art. 17 RODO, osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację ma prawo żądania od Fundacji jako Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych jej dotyczących („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa powszechnego (prawie UE lub prawie polskim);
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

§ 21

Na zasadach określonych w art. 18 RODO, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych jej dotyczących („prawo do ograniczenia przetwarzania”) w następujących przypadkach:
 • gdy osoba, której dane są przetwarzane kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Fundację—na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • gdy Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

§ 22

Na zasadach określonych w art. 20 RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Fundacji („prawo do przenoszenia danych”). Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Fundację bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe. Wskazane uprawnienie przysługuje gdy:
 • Przetwarzanie danych osobowych, osoby, która chce z niego skorzystać odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy
 • oraz jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • skorzystanie ze wskazanego uprawnienia nie wpłynie negatywne na prawa i wolności innych.

§ 23

Na zasadach określonych w art. 21 RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw („prawo do sprzeciwu”)—z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (w tym profilowania) opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

§ 24

Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych („prawo do wycofania zgody”). Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać w szczególności na adres kontakt@ruchwspolnapolska.pl

§ 25

Osoba której dane dotyczą ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 26

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego („prawo do wniesienia skargi”), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

§ 27

W Polsce można złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

 

Przed zwróceniem się do organów publicznych rekomendujemy kontakt w pierwszej kolejności z Fundacją, jako najszybszą i najskuteczniejszą formę odpowiedzi na jakiekolwiek skargi lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

§ 28

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może występować w przypadku kierowania do Użytkownika określonych wiadomości lub komunikatów Fundacji dostosowanych do jego potrzeb, w szczególności zaś informacji o wydarzeniach lub przedsięwzięciach podejmowanych przez Fundację w ramach jej działalności statutowej. Decyzje mogą być podejmowane np. na podstawie danych geolokalizacyjnych. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia preferencji lub potrzeb Użytkownika.

§ 29

Profilowanie nie ma wpływu na sytuację prawną Użytkownika.

§ 30

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec profilowania, a także wycofać zgodę na przetwarzanie danych podlegających profilowaniu.

§ 31

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, a brak ich podania może uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub korzystania z niektórych usług, takich jak np. newsletter.

§ 32

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. w przypadku darowizny lub wolontariatu), a Użytkownik nie poda swoich danych, Fundacja nie będzie mogła ani zawrzeć, ani wykonać takiej umowy.

§ 33

Niniejsza Polityka prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Fundację. W przypadku zmiany niniejszej Polityki oraz w przypadku jeżeli Fundacja chciałaby korzystać z danych osobowych w sposób inny niż wskazano w Polityce prywatności obowiązującej w chwili zbierania danych, Użytkownik zostanie o tym poinformowany w widoczny dla niego sposób (np. otrzyma wiadomość drogą elektroniczną).

Polityka cookies

Pliki Cookies to niewielkie informacje nazywane ciasteczkami (z ang. cookie—ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (czyli komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Każdy użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. W przypadku sprzeciwu wobec wykorzystywania plików Cookies, proszę wybrać z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami producenta:
 • Internet Explorer—http://support.microsoft.com/
 • Chrome—http://support.google.com/chrome/
 • Safari—http://support.apple.com/
 • Firefox—http://support.mozilla.org/pl/
 • Opera—http://help.opera.com/Windows/
Urządzenia mobilne:
 • Android—http://support.google.com/chrome/
 • Safari—http://support.apple.com/
 • Windows Phone—http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/
Pamiętać należy, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie. Serwis używa:
 • cookies w celu utrzymania w nich id sesji użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki użytkownika),
 • cookies do obsługi skryptów statystyk.

Dodatkowo Serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:

 • liczba wejść unikalnych/odsłon,
 • kraj,
 • przeglądarka,
 • czas wizyty itp.

Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Obecnie używany jest Google Analytics. Kliknij tutaj w celu zapoznania się z polityką Google Analytics. Co może wiązać się z przekazaniem Państwa danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. przekazywania danych do USA, czy państwa, które nie zapewnia identycznego poziomu ochrony danych jak przyjęty w Europie. Jednocześnie informujemy, że korzystając z rozwiązania GOOGLE Analytics, dokładamy starań, aby Państwa dane były w jak największym stopniu chronione, dlatego wykorzystujemy anonimizację adresów IP (lub inaczej maskowanie adresów IP) w Analytics Użytkowników naszych serwisów (więcej informacji na temat wskazanego rozwiązania znajduje się pod: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności